Vakıf Senedi


ROMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI RESMİ SENEDİ

Kuruluş:

İşbu Resmi Senet Hükümlerini kurucu üyeler kar gayesi gütmeyen ve Medeni Kanun Hükümleri gereğince Vakıf olarak tanınan Hükmi Şahsiyeti meydana getirmek maksadı ile imza ve kabul etmişlerdir.

MADDE: 1 – VAKFIN ADI

Vakfın adı ROMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI’dır. Lüzumu halinde kısaltılmış ad olarak “RETAV” kullanılabilir.

MADDE: 2 – VAKFIN AMAÇLARI

 • Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak,
 • Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür ve sağlık tesisleri için verilen görevleri yapmak,
 • Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
 • Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak,
 • Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak,
 • Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek,

Kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak,

Roman kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,

Bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak,

 • Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır.

MADDE: 3 – VAKFIN İDARE MERKEZİ

Vakfın İdare Merkezi Hoşdere Caddesi No:161/5 Çankaya / Ankara’dadır. Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf İdare Merkezi Türkiye hudutları dahilinde başka bir yere nakledilebilir. Gerekli yasal izinler alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açılabilir.

Bunların yetkileri, yapacakları işler, açılış ve kapanışları, İdare Merkezi’nin başka yere nakli ve bu nakil nedeni ile Mütevelli Heyetinde yapılması gereken zorunlu değişiklikler, Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.

MADDE: 4 – VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE YAPABİLECEĞİ İŞLER

Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 4721 sayılı kanunla belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur.

Bu sıfatla Vakıf amacını tahakkuk ettirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir. Bu cümleden olarak menkul ve gayrimenkul malları, ayni ve fikri hakları-vasiyet, hibe, inşa ve satın alma sureti ile temellük ve tasarrufa, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerektiğinde satmaya, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, her çeşit mallarını ipotek ederek istikrazda bulunmaya veya lehine tesis edilecek ipotekleri kabule; Vakfın gelirlerini veya gelirleri ile elde edeceği mamelekini ticari sınai ve mali yatırımlarda ve iştiraklerde kullanmaya, gerektiğinde bunları tasfiyeye; velhasıl Vakıf amaçlarının tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, temellük, mukavele akdine ve muamele ifasına, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere mezun ve yetkilidir.

Vakfedenler Vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar. Vakfın gelirleri 4721 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanılamaz. Vakıf, kurduğu ve kendi işlettiği eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’unu yetenekli , ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis eder.

Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.

MADDE: 5 – VAKFA TAHSİS EDİLEN MAMELEK

Kurucular, Vakfa tahsis ettikleri işbu meblağların 60.000,00 TL ’sini Vakfın tescili ile birlikte ödeyeceklerdir.

Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın esas varlığına eklenmek şartı ile bağışlanacak her türlü mal ve haklar Mütevelli Heyeti kararı ile kabul edilerek yukarıda yazılı Vakıf mamelekine ilave edilecektir.

MADDE: 6 – VAKFIN GELİRLERİ VE SARF YERLERİ

Vakfın başlıca gelirleri,

  • Vakıf mamelekinin işletilmesinden elde edilecek gelirler,
  • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın amacına sarf edilmek üzere yapılan her nevi bağışlardır.

Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin % 20’sini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara %10 ’u Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan % 70’sini ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Ancak bütçe uygulamalarında,

 • Yönetim ve idame giderlerine, ihtiyata veya malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tamamı veya bir kısmı Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlerde,
 • Yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar, ihtiyat veya Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlarda kullanılabilir.

MADDE: 7 – VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 • Mütevelli Heyeti
 • İcra Komitesi
 • Başkanlık
 • Genel Müdürlük

MADDE: 8 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN KURULUŞU

Mütevelli Heyeti yedi üyeden kurulur. Mütevelli Heyeti üyeleri

Doğal üyelerden ve yönetim kurulu tarafından teklif edilerek Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilerek Yönetim Kurulunca seçilir.

Seçilen kişinin seçen kuruluşta Yönetim Kurulu üyesi olması şart değildir.

MADDE : 9 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN SÜRESİ

Mütevelli Heyeti üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan veya süresi dolan üyeliğe Madde 8 gereğince üye seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kalan süresini tamamlar.

MADDE : 10 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN BAŞKANI

Mütevelli Heyetinin ilk toplantısında üyeler arasından en çok üç yıl süre ile bir Mütevelli Heyeti Başkanı, bir Başkan Yardımcısı seçilir. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. O da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

MADDE : 11 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTILARI

Mütevelli Heyeti lüzum hasıl oldukça, Başkanın, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. Bu kadar ki, senede en az iki kere

toplanması şarttır.

Asgari üç üye müştereken, gündemi de belirlemek sureti ile, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelemeyen üye, Mütevelli Heyetince çekildi sayılarak yerine yeniden üye seçilmesi ilgili kurumdan istenir.

MADDE: 12 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak, gelişmesi için lüzumlu kararları almak, Vakıfla ilgili yönetmelikleri ve personel statüsünü kabul etmek,
 • Resmi Senedin 4. maddesinde yazılı muamele ve tasarruflar hakkında karar almak,
 • İcra Komitesi tarafından hazırlanan bütçeyi ve yıllık çalışma programını tespit etmek,
 • İcra Komitesince hazırlanan bilanço ve kesin hesabı tasdik etmek,
 • Genel Müdürü atamak ve Genel Müdürlük kadrosunu saptamak,
 • Vakfın mal varlığına eklenmek veya Vakıf amaçlarına uygun tesisler meydana getirmek üzere yapılacak şartlı bağışları kabul etmek,
 • Şartlı bağışlarla veya Vakfın normal gelirleri ile yapılacak tesislerin isimlerini kararlaştırmak,

Mütevelli Heyeti 3., 16. ve 21. maddelerde belirtilen, mürettep üye sayısının bir fazla oyunu veya 2/3 çoğunluğunu gerektiren hususlar hariç, yetkilerinden uygun gördüklerini alacağı kararlar veya yayınlayacağı yönetmeliklerle İcra Komitesine devredebilir veya devrettiği yetkileri geri alabilir.

MADDE: 13 – İCRA KOMİTESİ

İcra Komitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Mütevelli Heyetinin aralarından seçeceği bir üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti Başkanı İcra Komitesinin de başkanıdır.

İcra Komitesi Vakfın yürütme organı olup, Mütevelli Heyetinin kendisine vereceği yetkiler dahilinde görev yapar. Ayda en az bir defa Başkanın çağrısı ile toplanır. Başkanın olmadığı hallerde İcra Komitesine Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

MADDE: 14 – İCRA KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

İcra Komitesinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 • Vakıf amaçlarına ve gelişmesine hizmet hususunda Mütevelli Heyetine teklifte bulunmak,
 • Mütevelli Heyeti kararlarını uygulamak için gerekli tedbirleri almak,
 • Bütçe hazırlıklarını yapıp her yıl Aralık ayının 15’ine kadar Mütevelli Heyetinin tasvibine sunmak ve kabul edilen bütçe ve çalışma programını uygulamak,
 • Vakfın yıllık bilanço ve kesin hesabını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tarihte Mütevelli Heyetinin tasvibine sunmak,
 • Mütevelli Heyetinin belirlediği sınırlar içinde amaca yönelik harcamalar yapmak,
 • 12. madde (f) fıkrası ile Mütevelli Heyeti yetkisine bırakılanlar hariç, Vakfa amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek,
 • Genel Müdürlük personelini atamak,
 • Mütevelli Heyetince verilen yetkileri kullanmak ve Vakıf Senedinde ve Yönetmeliklerde sarahaten başka bir organa verilmemiş olan işleri yapmak,

MADDE: 15 – BAŞKANLIK

Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda Vakfın Başkanıdır. Başkan bu sıfatı ile Vakfın tüzel kişiliğinin temsilcisi ve en üst düzeyde yönetim sorumlusudur. Çalışmalarında Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür kendisine yardımcı olurlar.

Başkan kendisine verilmiş icra ve denetleme yetki ve görevlerinden lüzum gördüklerini Başkan Yardımcısına, Genel Müdüre yahut Mütevelli Heyeti veya İcra Komitesi üyelerinden birine veya birkaçına geçici veya devamlı olarak devredebilir.

İhtiyaç duyduğunda Vakfın idari faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek için Vakıf Yönetimi dışından da denetici görevlendirilebilir.

MADDE: 16 – TOPLANTI NİSAPLARI

Vakıf Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Ancak, bütçe ve çalışma programının tasdiki, yönetmeliklerin kabul ve tadili, menkul ve gayrimenkul yatırımlara ve bunların tasfiyesine karar verilmesi, istikraz akdine girişilmesi, mürettep üyenin yarısından fazlasının müspet oy kullanması şartına bağlıdır. Toplantıda bulunamayan üye, oyunu yazılı olarak verebilir.

Kararlar, tutulacak bir karar defterine geçirilir ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Yazılı olarak verilen oylar da deftere yapıştırılır.

MADDE: 17 – VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan şartlı ve şartsız bağışlar, 12. ve 14. maddelerle belirlenen yetkiler dahilinde Mütevelli Heyeti veya İcra Komitesi kararı ile kabul olunur.

Ancak,

 • Vakfın alacağı bütün bağışların Vakfın amaçlarına uygun olması,
 • Vakfa malvarlığını arttırmak üzere yapılan şartlı bağışlar hariç, diğer şartlı ve şartsız bağışların 6. maddede açıklanan esaslara uygun olarak harcanması zorunludur.
 • Yukarıdaki esaslara uymayan bağışlar Vakıfça kabul edilemez.

MADDE: 18 – MÜTEVELLİ HEYETİNİN ÜCRETLERİ

Mütevelli Heyeti üyeleri fahri olarak görev yaparlar. Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma ve yol giderleri dışında bir ödeme yapılmaz.

MADDE: 19 – GENEL MÜDÜRLÜK VE GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Vakfın bütün idare faaliyetlerini bütçe ve muhasebe işlerini yürütmek üzere Başkanın nezareti ve denetimi altında bir Genel Müdürlük teşkilatı kurulur. Genel Müdür dışarıdan atanabileceği gibi Mütevelli Heyeti tarafından kendi üyeleri arasından da seçilebilir.

Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçildiği takdirde Genel Müdür,

 • Mütevelli Heyetindeki görevine ve Heyette temsil ettiği kuruluşu temsile devam eder,
 • İcra Komitesi üyeliklerinden birini deruhte eder.
 • Mütevelli Heyeti kararı ile, Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenebilir.

Genel Müdür, genel müdürlüğün yönetiminden Vakıf Mütevelli Heyetine ve Başkana karşı sorumludur. Mütevelli Heyetinin ve İcra Komitesinin sekretarya hizmetini yürütür. Dışarıdan atanmışsa Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi toplantılarına katılır fakat oy kullanamaz.

Genel Müdür, Vakfı, Mütevelli Heyetinin ve İcra Komitesinin kararlarına, vereceği yetkilere ve genel mevzuata uygun olarak yönetir. Vakfın amaca yönelik harcamaları, mal varlığını arttırıcı tedbirler ve yönetim giderleri Mütevelli Heyetinin tespit edeceği usul ve yetkiler dahilinde ve kabul edecekleri ödenekleri ihtiva eden bir bütçeye uygun olarak yapılır.

MADDE : 20 – HESAP DÖNEMİ

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan dönemdir. Şu kadar ki Mütevelli Heyeti alacağı kararla gerektiğinde hesap yılı başlangıcını değiştirmeye yetkilidir.

MADDE : 21 – RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Bu Vakfın Senedi, belirtilen ihtiyaç ve zaruretler karşısında değiştirilebilir. Şu kadar ki, buna Mütevelli Heyeti mürettep sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar verilmesi şarttır. Bu konuda teftiş makamının da mütalaası alınır.

MADDE : 22 – VAKFIN TASFİYESİ

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan mal varlığı Yönetim Kurulunca kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruma devredilir. Devredilecek kuruma Kurucular Kurulu karar verir. Vakfın feshi kararı; Kurucular Kurulu üyelerinin tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve Kurucular Kurulu üye tamsayısının üçte ikisinin oyu ile mümkündür. Kurucular Kurulunun toplantı imkânının ortadan kalkmış olması halinde ilgili mevzuat uygulanır. Vakfın feshine ilişkin tekliflerin oylaması gizli oyla yapılır.

GEÇİCİ MADDE

Vakfın tescil edildiği tarihten itibaren 8. madde mucibi ilk Mütevelli Heyeti kuruluncaya kadar aşağıda isim ve adresleri yazılı zevat, kurucular tarafından Mütevelli Heyetine tayin edilmişlerdir.

Bu Heyet süresi zarfında gerekli seçimleri yaptırarak 8. maddede yazılı Mütevelli Heyetinin göreve başlamalarını sağlayacaktır.

EK MADDELER

EK MADDE : 1 – UYGULANACAK DİĞER MEVZUAT

Bu Senette yer almayan hususlar için “ Türk Medeni Kanunu” ve “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük” hükümleri uygulanır.

Bu Kanun veya Tüzük’te yapılan değişiklikler veya diğer yasal düzenlemeler, bu Senette belirlenen usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, Vakıf Yönetimi, Vakıf Senedi değişikliği yapılıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir

EK MADDE : 2 – YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Vakıf yeni çalışma düzenine Vakıf Senedi değişikliği kesinlik kazandıktan sonra ve Mütevelli Heyetinin belirleyeceği tarihten sonra geçer.